فهرست
جستجوي کلاس بر اساس زمان


جستجوي کلاس بر اساس زمان

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد ليست کلاس هايي را که در زمان وارد شده تشکيل مي شوند را مشاهده نماييد.

 

1

شکل 1

 انتخاب زمان کلاس

براي مشخص نمودن اين که در ساعت مشخصي چه کلاس هايي برگزار مي شود به طريق زيرعمل نماييد:
با انتخاب نمودن نيمسال ، واحد و مشخص نمودن زمان مورد نظر و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ليست دروس با مشخصات کامل از جمله شماره درس، عنوان درس ، شماره گروه، محل کلاس، عنوان بخش و ... در همين صفحه نشان داده مي شود که با کليک بر روي مورد وارد صفحه ي مشخصات کلاس خواهيد شد.