فهرست
رئوس تخفيف ها


رئوس تخفيف ها

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مشاهده و تعريف رئوس تخفيف ها استفاده مي شود.

 

2

 شکل 1

براي مشاهده ي جدول تخفيف ها ابتدا واحد دانشگاهي مورد نظر را انتخاب نماييد .جداول تخفيف مربوط به آن واحد دانشگاه ي نمايش داده خواهد شد. در ليست موجود عنوان تخفيف، درصد تخفيف،  اولويت و اعتبار تخفيف و ... مشاهده مي شود.

اولويت ها اين گونه در نظر گرفته مي شوند که اولويت 1 بالاترين اولويت و 99 پايين ترين اولويت را دارا مي باشد.

براي ايجاد تخفيف جديد بر روي کليد " تخفيف جديد " کليک نماييد وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد با تکميل فيلدهاي موجود، تعيين درصد تخفيف ها،تعيين اعتبار تخفيف که مي تواند دائمي يا يک نيمسال تعريف گردد و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه، تخفيف جديد وارد ليست خواهد شد.

براي ويرايش رئوس تخفيف ها با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه ي مشخصات تخفيف که مانند شکل 2 مي باشد خواهيد شد.

 

3

شکل 2 

چنانچه مي خواهيد يکي از نيمسال ها را تغيير داده و يا اصلاح نماييد با کليک بر روي نيمسال موجود پنجره اي مانند شکل 3 باز خواهد شد که مي توانيد فيلدهاي موجود را اصلاح و ذخيره نماييد.  

چنانچه مي خواهيد يکي از نيمسال ها را جذف نماييد با کليک بر روي نيمسال موجود پنجره اي مانند شکل 3 باز خواهد شد که با فشردن کليد " حذف " اطلاعات آن نيمسال حذف خواهد شد.

 براي ايجاد تغييرات جديد با فشردن کليد " ايجاد تغييرات جديد "  پنجره اي مانند شکل 3 باز خواهد شد که با تکميل فيلدهاي موجود و فشردن کليد " تاييد " مقادير جديد در ليست تغييرات درصد تخفيف ها نمايش داده خواهد شد.  

 4

 شکل 3