فهرست
مخاطبان پيام هاي ناشناس


مخاطبان پيام هاي ناشناس

در سيستم اين امکان وجود دارد که بدون وارد شدن به سيستم به طور ناشناس به مسئولين پيام ارسال نمود. از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي تعيين مخاطبان پيام هاي ناشناس استفاده مي شود.

 

 1

 شکل 1

ليست مخاطبان فعلي پيام هاي ناشناس در اين صفحه قابل مشاهده مي باشدکه با کليک بر روي هر يک از موارد موجود مي توانيد مشخصات مخاطبان را ويرايش نماييد.

براي اضافه نمودن مخاطب جديد بر روي کليد " افزودن"  کليک نماييد وارد ضفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که مي توانيد سمت و مشخصان مخاطب حديد را وارد نماييد.

2

 شکل 2

سمت مخاطب مورد نظر را در قسمت عنوان وارد نموده و براي انتخاب مسئول روي کليد " افزودن " کليک نماييد وارد صفحه ي انتخاب کاربر خواهيد شد، کاربر مورد نظر را انتخاب و تاييد نماييد. اين امکان وجود دارد که يک سمت داراي چندين مخاطب باشد.

 اين امکان وجود دارد که  براي مخاطبين کاربر جايگزين انتخاب نماييد. با فشردن کليد " انتخاب " وارد صفحه ي انتخاب کاربر خواهيد شد، کاربر مورد نظر را انتخاب و تاييد نماييد. با فشردن کليد " حذف جايگزين " کاربرجايگزين حذف خواهد شد.

جهت ويرايش مخاطبين با کليک بر روي موارد موجود در ليست وارد صفحه اي مانند شکل 3 خواهيد شد. با فشردن کليد " افزودن " مي توانيد مخاطب جديدي را براي اين سمت انتخاب نماييد  و در صورتي که بخواهيد مخاطبين قبلي را حذف نماييد با برداشتن علامت تيک  از  کنار اسم مخاطب مورد نظر پيام به آن کاربر ارسال نخواهد شد.  

و همچنين در صورتي که جايگزيني انتخاب شده باشد با فشردن کليد " حذف جايگزين " جايگزين حذف شده و با فشردن کليد " انتخاب "  در صورت نياز مي توانيد جايگزين ديگري را انتخاب نماييد.

3

شکل 3