فهرست
کاربران


کاربران

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي تعريف کاربر جديد و جستجوي کاربران موجود در سيستم استفاده مي شود.  

 

3

شکل 1 

  • تعريف کاربر جديد

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 2 مي  باشد مي توان کاربر جديدي را در سيستم تعريف نمود. 

 

2

 شکل 2

با انتخاب نوع کاربر از جمله استاد، دانشجو، کارشناس و ... ، وارد نمودن نام، نام خانوادگي ، شناسه ي کاربري و تعيين واحد سازماني مربوط به کاربر و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه مشخصات کاربر جديد در سيستم ثبت خواهد شد. 

توجه نماييد که کاربر در محدوده ي واحد سازماني تعريف شده مي تواند فعاليت نمايد. به عنوان مثال کارشناس آموزشي که واحد سازماني آن بخش فيزيک در نظر گرفته مي شود در محدوده ي بخش فيزيک مي تواند فعاليت نمايد. در صورتي که کاربري داراي دو سمت در سيستم باشد با وارد کردن نوع کاربري دوم و واحد سازماني  داراي نوع کاربري دوم خواهد شد.

کاربران سيستم را به طرق زير مي توان جستجو نمود:

  •  ليست همه ي کاربران واحد

با انتخاب اين گزينه و واحد مورد نظر و نوع کاربر از ليست هاي کشويي موجود و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ليست کاربران نمايش داده خواهد شد.

  • جستجوي کاربران بر اساس نام خانوادگي

با انتخاب اين گزينه و وارد نمودن نام خانوادگي مورد نظر و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ليست تمامي کاربراني که در نام خانوادگي آنها عبارت وارد شده موجود مي باشد نمايش داده خواهد شد.  

  •  جستجوي کاربران بر اساس شناسه ي کاربري

با انتخاب اين گزينه و وارد نمودن شناسه ي کاربري مورد نظر و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ليست تمامي کاربراني که در شناسه ي کاربري آنها عبارت وارد شده موجود مي باشد نمايش داده خواهد شد.  

  • ليست کاربران داراي مجوز

با انتخاب اين گزينه و مجوز مورد نظر از ليست کشويي موجود و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ليست کاربراني که داراي مجوز مورد نظر مي باشند نمايش داده خواهدشد.

در هر يک از روش هاي فوق محدوده ي جستجو را مي توان با انتخاب گزينه ي " جستجو در همه ي واحد ها" و يا " جستجو در حوزه ي واحد کاربر"  تعيين نمود.