فهرست
ليست تخفيف ها


ليست تخفيف ها

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مشاهده و جستجوي  تخفيف هايي که به دانشجويان داده شده است استفاده مي شود.

 

2

شکل 1 

با انتخاب واحد، نيمسال، نوع تخفيف مورد نظر و فشردن کليد " تاييد " ، ليست تخفيف هايي که به دانشجويان داده شده است با مشخصات دانشجو ،نوع تخفيف و ... نمايش داده مي شود.

در صورتي که نوع خاصي از تخفيف مدنظرتان باشدبا فشردن کليد " انتخاب ليست تخفيف " وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که نوع تخفيف را مي توانيد انتخاب و تاييد نماييد. به حالت پيش فرض ليست کليه ي تخفيف ها در واحد و نيمسال انتخابي نمايان مي شود. 

3

شکل 2