فهرست
بستن شهريه نيمسال


بستن شهريه ي نيمسال

 از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي ذخيره ي شهريه ي يک نيمسال استفاده مي شود.

 

1

 شکل 1

بستن شهريه يا فريز کردن شهريه به اين مفهوم مي باشد که مقادير محاسبه شده ي شهريه ي نيمسال انتخابي جهت کنترل تغييرات آتي ذخيره مي شود. توجه نماييد در صورتي که بعد از فريز کردن يا بستن شهريه تغييراتي بر روي شهريه انجام گيرد اين تغييرات در نيمسال بعد ذخيره خواهد شد که ممکن است اطلاعات دو نيمسال را ذخيره  کند. 

با انتخاب واحد دانشگاهي، نيمسال و فشردن کليد " ذخيره ي شهريه ي نيمسال " شهريه نيمسال انتخابي بسته خواهد شد. در صفحه ي مربوطه توضيحات به طور کامل بيان شده است لطفا قبل از فريز نمودن شهريه توضيحات موجود رامطالعه نماييد.