فهرست
مشاهده ي اعتبارات و هزينه ها


جستجوي اعتبارات ساليانه اعضاي هيات علمي

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد اعتبارات ساليانه ي اعضاي هيات علمي را جستجو نماييد.

 

1

 شکل 1

با انتخاب گزينه هاي موردنظر در فيلدهاي موجود و فشردن کليد " جستجو "، ليست اعتبارات ساليانه ي اعضاي هيات علمي بر اساس فيلدهاي انتخابي نمايش داده مي شوند که با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست،  وارد صفحه اي خواهيد شد که جزئيات اعتبارات ساليانه اعضاي هيات علمي نمايش داده خواهد شد.