فهرست
آمار ثبت نام مقدماتي

 

آمار ثبت نام مقدماتي

 با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد آمار ثبت نام مقدماتي دانشجويان را مشاهده نماييد.

 

2

 شکل 1

با انتخاب نيمسال بلافاصله آمار شرکت کنندگان در ثبت نام مقدماتي کليه ي رشته ها در همين صفحه نمايش داده مي شود.

با انتخاب نيمسال و بخش مورد نظر آمار شرکت کنندگان در ثبت نام مقدماتي به تفکيک رشته هاي بخش انتخابي و به تفکيک دروس مربوط به بخش انتخابي در همين صفحه نمايش داده مي شود.

در ليست دروس نشان داده شده با کليک بر روي هر درس وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد.

 

4

 

شکل 2 

  •  ليست  ثبت نام کنندگان

با انتخاب اين گزينه و فشرن کليد " تاييد " ليست دانشجوياني که در اين در اين درس ثبت نام نموده اند نشان داده مي شود. 

  • آمار به تفکيک رشته 

با انتخاب اين گزينه و فشرن کليد " تاييد "  وارد صفحه اي مانند شکل 3 خواهيد شد که ليست رشته و گرايش هايي که اين درس را در نيمسال انتخابي در برنامه ي کلاسي خود دارند به همراه تعدادمتقاضيان اخذ درس نشان داده مي شود.

 

5

شکل 3 

  • ماتريس تلاقي 

با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه وارد صفحه اي مانند شکل 4 خواهيد شد که ليست دروسي را که زمان برگزاري کلاس آنها با درس انتخابي يکي مي باشد به همراه تعداد درخواست هاي دانشجو براي اخذ دروس نمايش داده خواهد شد.


7

شکل 4


با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه اي مانند شکل 5 خواهيد شد که تعداد درخواست ها را به تفکيک رشته و گرايش نمايش مي دهد. 
 

8

 شکل 5

  • آمار به تفکيک سال ورود 

با انتخاب اين گزينه و فشرن کليد " تاييد " ليست  ورودي هاي مختلف که اين درس را اخذ نموده اند به همراه تعداد درخواست هر ورودي نشان داده مي شود.

  • ايجاد با افزايش گروه براي اين درس  

با انتخاب اين گزينه و وارد نمودن تعداد گروه و فشرن کليد " تاييد "  ليست  گروه هاي اين درس نشان داده مي شود براي ايجاد گروه جديد کافيست  در قسمت تعداد گروه عددي که وارد مي شود بيشتر از گروه هاي موجود باشد.

به عنوان مثال اگر درسي شامل دو گروه باشد و بخواهيد گروه جديدي ايجاد نماييد مي بايست عدد سه را در کادر مربوطه وارد نماييد با فشردن کليد " تاييد " گروه ها نشان داده مي شود که باکليک بر روي هر يک از گروه ها وارد صفحه ي مشخصات کلاس خواهيد شد.