فهرست
آمار ثبت نام در دانشکده ها

 

آمار ثبت نام در دانشکده ها

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان آمار ثبت نام دانشجويان در دانشکده ها را مشاهده نمود.

1 

شکل 1

با انتخاب نيمسال، دانشکده و مقطع مورد نظر آمار ثبت نام در دانشکده ها براساس بخش ، تعداد دانشجويان و ... در همين صفحه نشان داده مي شود.