فهرست
ليست معدل دانشجويان


ليست معدل دانشجويان

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان ليست معدل دانشجويان در رشته و مقاطع مختلف را مشاهده نمود.


1

شکل 1


با انتخاب بخش يا رشته، مقطع ، نيمسال مورد نظر ، نيمسال ورود دانشجويان و فشردن کليد " تاييد " ليست دانشجويان به همراه معدل آن ها در همين صفحه نمايش داده مي شود.

انتخاب بخش يا رشته

در صورتي که گزينه ي " در نيمسال " را انتخاب نماييد معدل نيمسال انتخابي و اگر گزينه ي " تا نيمسال " را انتخاب نماييد معدل کل، از نيمسال اول تا نيمسال انتخابي نمايش داده خواهد شد.

توجه نماييد هر کارشناس در حوزه ي وظايف اداري خود مي تواند ليست معدل دانشجويان را مشاهده نمايد. به عنوان مثال کارشناس آموزش بخش کامپيوتر در حوزه ي بخش کامپيوتر مي تواند ليست معدل دانشجويان را مشاهده نمايد.