فهرست
مدبريت متغيرهاي تکميلي


ليست متغيرها

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد و تعريف متغيرها، مي توانيد فرم مربوط به برگه ها را طراحي نماييد.

 1

 شکل 1

در اين صفحه ليست کليه ي متغيرهاي تعريف شده در برگه نمايش داده مي شود که با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست مي توانيد آنها را ويرايش نماييد.

براي حذف هر يک از متغير ها، در مربع موجود در ستون " حذف " علامت گذاري نماييد و سپس کليد " حذف متغيرهاي انتخاب شده " را فشار دهيد.

با کليک بر روي کليد " تعيين متغير جديد " پنجره اي مانند شکل 2 باز خواهد شد که با تکميل فيلدهاي موجود در اين پنجره و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه، فيلدي در فرم مربوط به برگه ايجاد خواهد شد. 


2

 شکل 2

 هر بار که متغير جديدي را تعريف مي نماييد فيلدي به فرم برگه اضافه خواهد شد. در واقع اطلاعات وارد شده در پنجره ي نمايش داده شده مشخصات فيلد موجود در برگه مي باشد.

 ترتيب نمايش

عددي که در اينجا وارد مي شود ترتيب نمايش فيلدها را مشخص مي کند. در صورتي که دو متغير در اين فيلد داراي عددي يکسان باشند به اين مفهوم مي باشد که اين دو متغير در فرم برگه در يک رديف قرار مي گيرند.