فهرست
مشخصات کلاس


مشخصات کلاس

در اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مشخصات کلاس از قبيل نام درس، نوع کلاس، دانشجويان داراي مجوز ثبت نام در کلاس، زمان و مکان تشکيل کلاس و ... نمايش داده مي شود.1 

 شکل 1

با فشردن کليد " ليست دانشجويان " وارد صفحه اي خواهيد شد که ليست دانشجوياني که در اين کلاس ثبت نام کرده اند نمايش داده مي شود.