فهرست
گزارش تخفيف ها


گزارش تخفيف ها

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد ليست تخفيف هايي را که به دانشجويان داده شده است را مشاهده نماييد.

 

1

 شکل 1

با انتخاب واحد دانشگاهي، نيمسال مورد نظر و علامت گذاري تخفيف هاي مورد نظر از ليست موجود و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ، ليست دانشجويان نمايش داده مي شود با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه ي امور مربوط به دانشجو خواهيد شد.