فهرست
تعريف رشته ي جديد


تعريف رشته ي جديد

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان رشته، گرايش و شاخه ي جديدي را تعريف نمود.


 2

شکل 1


 
نام رشته  را در کادر مربوطه وارد نموده و مقطع مورد نظر را انتخاب نماييد.
هر رشته جديد توسط وزارت علوم ثبت و تاييد مي شود و کدي به آن اختصاص مي يابد که در قسمت مربوط به "کد وزارت علوم " وارد مي شود.

تعريف گرايش جديد

برخي از رشته ها داراي گرايش هاي مختلفي هستند که در اين صورت بايد گزينه ي " رشته داراي گرايش است " را انتخاب نماييد. قسمتي مانند شکل 2 به صفحه اضافه مي شود که مي بايست عنوان گرايش را وارد نماييد.

4 

شکل 2

تعريف شاخه ي جديد

برخي از گرايش ها داراي شاخه هاي مختلفي هستند که در اين صورت بايد گزينه ي " گرايش داراي شاخه است " را انتخاب نماييد. قسمتي مانند شکل 3 به صفحه اضافه مي شود که مي بايست عنوان شاخه را وارد نماييد.

 5

شکل 3


در قسمت بعد بايد حداقل واحد هاي مورد نياز براي فارغ التحصيلي در اين رشته مشخص شود در غير اين صورت تمام دروس تعريف شده به صورت پيش فرض انتخاب شده و بايد گذرانده شود.

 فرم هاي تقاضاي پذيرش