فهرست
ياداشت هاي دانشجويان


ياداشت هاي کاربر

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد کاربران مي توانند کليه ي ياداشت هايي را که در مورد دانشجويان در سيستم ثبت مي نمايند را  مشاهده نمايند.

 

 1

 شکل 1

با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که علاوه بر مشاهده ي ياداشت در صورت نياز مي توانيد آن را حذف و يا ويرايش نمايند.

2

 شکل 2