فهرست
امور آموزشي - امور مالي


امور مالي

اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مربوط به دانشجويان نوبت دوم مي باشدکه ملزم به پرداخت شهريه هستند .براي اطلاع از ميزان شهريه، بدهي، وام و مواردي از اين قبيل از اين صفحه استفاده مي شود که شامل لينک هاي زير مي باشد.

 

1

 شکل 1

با فشردن اين لينک وضعيت دانشجو فارغ التحصيل نمي شود تنها درمسائلي مانند شهريه، آمار و ... مانند فارغ التحصيل در نظر گرفته مي شود و وضعيت دانشجو به حالت اتمام دوره تغيير پيدا مي کند.

و در ليست وضعيت ها بعد از فشردن لينک " اتمام دوره " اين لينک تبديل به " حذف اتمام دوره " مي شود که با فشردن اين لينک وضعيت دانشجو به حالت دانشجو تغيير پيدا مي کند و در مسائلي مانند شهريه ،آمار و ... به عنوان فارغ التحصيل محسوب نمي شود.