فهرست
امور آموزشي - امور مالي - چک هاب بانکي


چک هاي بانکي  

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي ثبت چک هاي بانکي که توسط دانشجو براي تقسيط کردن شهريه تحويل داده مي شود استفاده مي شود.    

 

1

شکل 1  

در صورتي که به دانشجو اجازه داده شود شهريه را به صورت اقساط پرداخت نمايد دانشجو موظف به ارائه چک جهت پرداخت مابقي شهريه مي باشد.

در اين صفحه ليست چک هاي ارائه شده به همراه مشخصات وضعيت چک که به صورت پاس شده يا پاس نشده مي باشد نمايش داده مي شود.

چک هاي پاس نشده به رنگ قرمز و پاس شده به رنگ سياه نمايش داده مي شود. با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست پنجره اي باز خواهد شد که مي توانيد برخي از مشخصات چک را ويرايش و يا اين رسيد را حذف نماييد.

در صورتي که قصد داشته باشيد چک جديدي را براي دانشجو ثبت نماييد با فشردن کليد " جديد " پنجره اي مانند شکل 2 نمايان مي شود که 

مي توانيد مشخصات چک دريافتي از دانشجو را ثبت نماييد. 

 

2 

شکل 2