فهرست
امور آموزشي - امور مالي - استراد شهريه


استراد شهريه

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي استراد يا برگرداندن شهريه به دانشجو استفاده مي شود.

 

2

 

در صورتي که به هر دليلي نياز باشد دانشگاه مبلغي را به دانشجو برگرداند در اين صفحه با وارد کردن مشخصات چک صادر شده براي دانشجو و فشردن کليد " ذخيره " اين مبلغ در سيستم ثبت مي گردد.

براي حذف مشخصات چک صادر شده، با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست مشخصات چک، نمايش داده مي شود که با فشردن کليد " حذف " مشخصات حذف مي گردد.

براي وارد نمودن مشخصات چک جديد با فشردن کليد " جديد " فرم مشخصات چک، خالي مي گردد و مي توانيد مشخصات چک جديد را ثبت نماييد.