فهرست
امور آموزشي - امور مالي - پارامترهاي محاسبه ي شهريه


پارامترهاي محاسبه ي شهريه

در اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد اگر بنابه هر دليلي طبق مقررات دانشگاه شهريه ها براي دانشجو تغيير پيدا کند با انتخاب نيمسال، وارد کردن پارامتر مورد نظر، ميزان شهريه و فشردن کليد " تاييد" در بالاي صفحه شهريه ي دانشجو طبق پارامتر انتخاب شده مشخص مي گردد.

توجه نماييد براي وارد نمودن شهريه لازم مي باشد  علامت گزينه ي " از جدول شهريه استفاده شود"  را  حذف نماييد. 

به طور معمول براي تمامي دانشجويان شهريه طبق جدول شهريه محاسبه مي شود و در اين صفحه گزينه ي " از جدول شهريه استفاده شود"  توسط سيستم علامت گذاري شده است. 


1

شکل 1