فهرست
امور آموزشي _ امور مالي - تخفيف هاي دانشجو


تخفيف هاي دانشجو

در اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد ليست تخفيف هاي دانشجو نمايش داده مي شود. 

 

5

 شکل 1


براي حذف تخفيف ها در ليست موجود، بر روي هر يک از موارد که کليک نماييد وارد صفحه اي خواهيد شد که با حذف علامت تخفيف مورد نظر و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه از ليست حذف خواهد شد.

جهت ايجاد تخفيف براي دانشجو با انتخاب نيمسال مورد نظر و فشردن کليد " ايجاد تخفيف براي نيمسال "  وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد.

 

4

شکل 2

در اين صفحه رئوس کليه تخفيف هاي موجود و مورد قبول دانشگاه  ثبت گرديده است . جهت برقراري يک يا چند مورد از تخفيف ها براي دانشجوي مورد نظر ، کافي است که در مقابل هر رديف از تخفيف ها ، مربع مربوط به  انتخاب را با نشانگر ماوس علامت گذاري نموده و سپس دکمه  " تائيد "  را فشار دهيد تا تخفيف مورد نظر در شهريه ترم انتخابي شما لحاظ شود . چنانچه رديفي از تخفيف ها را که برقرار نموده ايد به هر دليل بخواهيد حذف نمائيد ، کافي است که مجددا دکمه انتخاب مربوط به آن رديف تخفيف را کليک کنيد تا علامت تيک موجود در آن حذف شود و سپس با فشردن دکمه " تائيد "  عمليات ثبت مي شود. 

در بالاي صفحه نيز فضائي براي ثبت مبلغ ثابتي تحت عنوان  " مبلغ تخفيف "  تعريف گرديده است که جدا از تخفيف هاي استاندارد دانشگاه عمل مي کند . يعني ممکن است استثنائا در مورد دانشجوئي مبلغي بصورت مستقيم دستور تخفيف داده شده باشد ( اعم از اينکه موارد رسمي ديگري وجود داشته و يا وجود نداشته باشد ) مي توان از اين ستون براي ثبت مبلغ به واحد ريال استفاده نمود.

اولويت نحوه کسر تخفيف ها ( اگر براي دانشجوئي بيش از يک مورد در نظر گرفته شده باشد ) به تعريف اوليه تخفيف ها درجدول رئوس شهريه بر مي گردد . به اين معني که تخفيفي که در تعريف آن اولويت 1 بکار رفته است قبل از ديگران و تخفيفي که در تعريف آن اولويت 99 بکار رفته ، در آخرين ردبف مورد استفاده قرار مي گيرد . بعد از محاسبه همه تخفيف هاي استاندارد ، چنانچه مبلغي نيز بصورت مستقيم در ستون مبلغ تخفيف درج گرديده ، محاسبه مي شود.