فهرست
تعريف کلاس جديد


تعريف کلاس جديد

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد  براي افزودن کلاس جديد به دانشکده ها استفاده مي شود.


2 

شکل 1 

با وارد نمودن نام کلاس و انتخاب  نوع کلاس ( اتاق، سالن، آزمايشگاه و ... ) ، دانشکده ، ظرفيت و ... و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ، کلاس جديد به ليست کلاس ها اضافه مي شود.