فهرست
برنامه ي درسي


برنامه ي درسي

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد ليست کليه ي  دروس مربوط به رشته ي انتخابي نمايش داده مي شود.

 

1

شکل 1

براي اضافه کردن درس جديد به برنامه ي درسي با کليک بر روي گزينه ي "اضافه کردن درس جديد به برنامه" وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد.

 

2 

شکل 2

 نيمسال ورود: انتخاب نيمسالي که از آن زمان به بعد اين درس  به برنامه ي درسي اضافه شود ،حذف شود يا تغيير پيدا کند.

بخش: انتخاب بخشي که درس براي آن بخش تعريف شده است يا تغيير پيدا کرده است.

نام درس: با انتخاب بخش ليست دروسي که براي آن بخش تعريف شده است نمايان مي شود و درس مورد نظر را انتخاب نماييد. توجه نماييد درس بايد قبلا تعريف شده باشد در اين قسمت تنها درس مورد نظر به ليست برنامه ي درسي اضافه مي گردد.

 نوع درس: درس داراي انواع مختلفي مانند پايه، عمومي و ... مي باشد که از ليست کشويي مربوطه، نوع درس را مي توانيد  مشخص نماييد.

رديف ترمي: از ليست کشويي ترمي را که پيشنهاد مي شود دانشجو آن درس را در آن اخذ کند انتخاب نماييد اگر گزينه ي "اجباري" را  انتخاب نماييد درس بايد حتما در ترم مشخص شده اخذ شود و در قسمت نيمسال مشخص مي شود که درس در چه نيمسال هايي ارائه شود.   

ويرايش:در اين قسمت مشخص مي شود که درس انتخاب شده از اين ورودي به بعد اضافه شود، حذف شود يا تغيير پيدا کند.

حذف کلي: فشردن اين کليد باعث مي شود اين درس و کليه سوابق آن از اين رشته و واحد در تمام نيمسال ها حذف گردد.

براي بررسي برنامه درسي در هر نيمسال در صفحه ي برنامه ي درسي که مانند شکل 1مي باشد از کادر مربوطه، نيمسال مورد نظر راانتخاب نماييد وارد صفحه اي مانند شکل 3 مي شويد که برنامه ي درسي در نيمسال انتخابي نشان داده مي شود. 

 

 3

شکل 3

به دو طريق مي توان ليست برنامه ي درسي را مشاهده نمود. بر اساس نوع درس يا بر اساس ترم که با انتخاب هر گزينه ليست دروس بر اساس آن نمايش داده مي شود.

در اين صفحه ي ليست کليه ي دروسي را که دانشجو در طول دوران تحصيل موظف به اخذ آنها مي باشد نمايش داده مي شود.