فهرست
صفحه استاد


استاد

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد اساتيد مي توانند امور مربوطه به دانشجو، فعاليت هاي پژوهشي، آموزشي و ... را انجام دهند.1

شکل 1

امور پايان نامه هاي جاري

ليست پايان نامه هايي که در دست استاد مي باشد و استاد مي بايست اقداماتي را روي آنها انجام دهد در اين قسمت نمايش داده مي شود که با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه ي مربوط به پايان نامه ي دانشجو خواهيد شد که مي توانيد عمليات مربوط به حوزه ي فعاليت خود را انجام دهيد. 


ليست اطلاعيه ها

ليست اطلاعيه هايي که توسط واحد هاي مختلف دانشگاه براي اساتيد ارسال مي گردد در اين قسمت نمايش داده مي شود.
با کليک بر روي عنوان هر يک از موارد موجود در ليست، وارد صفحه اي خواهيد شد که متن کامل اطلاعيه ها، تاريخ ارسال و ... نمايش داده مي شود. 

امور پژوهشي

  • فهرست اطلاعات پژوهشي
  • ليست فرم هاي ارسال اطلاعات
  • ليست فرم هاي ارسال اطلاعات اقدام نشده
  • فهرست فرم هاي نظر سنجي فعال

امور آموزشي

در اين قسمت از صفحه که مانند شکل 2 مي باشد ليست کليه ي نيمسال ها به همراه ليست دروسي که استاد در هر نيمسال تدريس نموده است نمايش داده مي شود.


2

شکل 2

با کليک بر روي علامت "  + " موجود در کنار هر نيمسال، ليست دروسي که استاد تدريس نموده است نمايش داده مي شود که با کليک بر روي هر يک از دروس وارد صفحه ي امور کلاسي استاد خواهيد شد.

امور کلاسي استاد

اطلاعات کاربري

در صورتي که کاربر داراي دو نوع کاربري باشد با کليک بر روي اين لينک نوع کاربري وي تغيير پيدا کرده و وارد صفحه ي مربوط به نوع کاربري ديگر خود خواهد شد.

به عنوان مثال فردي علاوه بر سمت استادي ، معاون آموزشي نيز مي باشد در اين صورت اين فرد با يک شناسه داراي دو نوع کاربري مي باشد که با  کليک بر روي گزينه ي " تغيير نوع کاربر "  وارد صفحه ي مربوط به نوع کاربري خود خواهد شد.

پژوهشي

 

آموزشي

 

 جستجوي دانشجو

با وارد نمودن شماره ي دانشجويي در قسمت مربوطه و فشردن کليد جستجو وارد صفحه ي مربوط به امور آموزشي دانشجو خواهيد شد.