فهرست
رشته و گرايش


رشته و گرايش

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد کارشناسان آموزش بخش مي توانند در حوزه ي کاري خود رشته ي جديدي را به همراه گرايش و شاخه هاي آن تعريف نمايند و همچنين مي توانند برنامه درسي و ليست کليه رشته ها و گرايش ها را در اين قسمت جستجو و مشاهده  و در صورت نباز تغييرات مورد نياز را اعمال نمايند.

2

شکل 1

با انتخاب اين گزينه و رشته ي مورد نظر از ليست کشويي و فشردن کليد "تاييد" در بالاي صفحه وارد صفحه ي مربوط به برنامه ي درسي رشته ي انتخابي خواهيد شد.

  • ليست همه ي رشته ها و گرايش ها

با انتخاب اين گزينه و فشردن کليد " تاييد" در بالاي صفحه، وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شدکه ليست کليه ي رشته ها / گرايش ها / شاخه ها نمايش داده مي شود که با کليک بر روي هر يک از آنها وارد صفحه ي تعريف رشته/گرايش/شاخه  خواهيد شد که درصورت نياز مي توانيد برخي از مشخصات آنها را ويرايش نماييد.

 

3

 شکل 2