فهرست
برنامه هفتگي

برنامه هفتگي

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان برنامه ي هفتگي استاد را مشاهده نمود. 

 1


شکل 1

با انتخاب نيمسال مورد نظر، برنامه ي هفتگي نيمسال انتخابي نمايش داده مي شود. در روزهاي هفته بازه هاي زماني که استاد کلاس دارد با کادر زرد رنگ مشخص مي شود که شامل محل برگزاري کلاس و عددي که تعيين کننده ي نام درس است مي باشد. 
با نگه داشتن اشاره گر ماوس بر روي بازه هاي زماني تعيين شده، نام درس نمايش داده مي شود.   

در قسمت راهنما مشخص شده است که هر درسي با چه شماره اي نمايش داده مي شود.

ليست کلاس هايي که ساعت تشکيل آن ها تعيين نشده اند 
در اين قسمت ليست دروسي که استاد آن ها مشخص ولي ساعت تشکيل کلاس تعيين نگرديده است نمايش داده مي شود.