فهرست
ليست پايان نامه ها

ليست پايان نامه ها

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد اعضاي هيات علمي مي توانند ليست پايان نامه و رساله هاي تحت سرپرستي خود را به همراه مشخصات دانشجو، عنوان رساله، سمت استاد و ... مشاهده نمايند.

 

1

 شکل 1

با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه ي مربوط به رساله دانشجو خواهيد شد که مي بايست در حوزه ي فعاليت خود امور مربوطه را انجام دهيد.

با انتخاب گزينه ي مورد نظر در قسمت " ليست پايان نامه و رساله ها به ترتيب " ليست پايان نامه ها بر اساس فيلد انتخاب شده نمايش داده مي شود.

در صورت نياز براي مطالعه ي راهنماي گردش اداري پايان نامه بر روي لينک " براي دريافت راهنماي گردش اداري پايان نامه اينجا را کليک کنيد"  کليک نماييد.