فهرست
ارجاعات مشاهده شده


ارجاعات مشاهده شده

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد ارجاعاتي که در بازه ي زماني تعيين شده ارسال و همچنين توسط کاربر مشاهده شده اند نمايش داده مي شود.  

 

2

شکل 1

با وارد نمودن بازه ي زماني مورد نظر و فشردن کليد " مشاهده " ، کليه ي ارجاعاتي که در بازه ي زماني تعيين شده ارسال شده و همچنين توسط کاربر مشاهده شده اند نمايش داده مي شود. با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست فرم گردش کار مشاهده مي شود که در صورن نياز مي بايست قسمت مربوط به خود را تکميل و به کاربر بعدي ارجاع دهيد.   

تعيين تاريخ