فهرست
صفحه ي شخصي استاد

صفحه شخصي استاد

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد و با استفاده از ابزار موجود، استاد مي تواند يادداشت هايي را ذخيره نمايد.

 

1

شکل 1