فهرست
ارجاعات فرم هاي پژوهشي


ارجاعات فرم هاي پژوهشي

پس از ثبت اطلاعات فعاليت هاي پژوهشي اساتيد در سيستم، مراحل تاييد و امتياز دهي اين اطلاعات براي تخصيص اعتبارات پژوهشي اساتيد به صورت اتوماتيک توسط سيستم انجام مي گيرد. 

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان ارجاعات مربوط به فرم هاي پژوهشي را مشاهده و تکميل نمود .

 

2

شکل 1 

با انتخاب دوره و وضعيت مورد نظر از ليست هاي موجود و فشردن کليد " مشاهده " کليه ي ارجاعاتي که داراي شرايط انتخابي مي باشند به همراه اطلاعاتي نظير وضعيت ارجاع، وضعيت فرم و ...  نمايش داده مي شوند. با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست در صورت نياز مي بايست قسمت مربوط به  وظايف اداري خود را تکميل نموده و فرم گردش کار را به کاربر بعدي ارجاع دهيد.