فهرست
امور کلاسي استاد


امور کلاسي استاد

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد استاد مي تواند امور مربوط به کلاس از قبيل حضور و غياب، تعيين امتحانات، ورود نمره و ... را انجام دهد.  

 1

 شکل 1

 تابلوي اعلانات کلاس
با استفاده از اين قسمت استاد مي تواند اطلاعيه ها و موارد مربوط به کلاس را به اطلاع دانشجويان برساند.

با کليک بر روي کليد " ويرايش تابلوي اعلانات کلاس " جعبه ابزاري نمايش داده مي شود که با استفاده از ابزار موجود مي توانيد متون مورد نظر را وارد نماييد.موارد وارد شده در اين قسمت براي دانشجو قابل مشاهده مي باشد.   

مديريت کلاس

  • مشخصات کلاس
  • ليست دانشجويان
  • جلسات برگزاري کلاس و حضور و غياب
  • حضور و غياب
  • سرفصل هاي درس
  • تعيين امتحانات
  • ورود نمرات
  • درخواست هاي بازنگري اوراق
  • انتقال ليست نمرات به Excel
  • بستن نمرات کلاس
  • ليست نهايي نمره
  • حذف تمام اعتراضات نمره

ارزيابي

  • طراحي فرم ارزيابي
  • مشاهده نتايج ارزيابي

کنترل نمرات کلاس

  • ليست نمرات پرونده دانشجو
  • ليست تغييرات نمره پس از وصول
  • ليست سوابق نمرات کلاس

پيام

  • پيام ها
  • ارسال پيام به کلاس
  • ارسال پيام به کلاس به صورت انتخابي