فهرست
ارجاعات

ارجاعات

برخي از بخش هاي سيستم مانند بخش گردش نمرات، داراي ارجاعاتي از زمان بستن نمرات نهايي توسط استاد و ارسال آن به دانشکده ي مربوطه تا تاييد نهايي نمرات در اداره ي آموزش هستند. اين ارجاعات با توجه به قابليت شناسايي کاربر مرتبط به هر مرحله، توسط سيستم بصورت اتوماتيک ارسال مي شوند.

همچنين امکان استفاده از قابليت ارجاع در بخش فرآيند ها نيز قرار داده شده است. به عنوان مثال در فرآيند تسويه حساب دانشجو ، فرم گردش کار به ترتيب از دانشجو به کارشناس بخش و

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مشاهده ي ارجاعات و تکميل يا تاييد نمودن بخش مربوط به کاربر استفاده مي شود.

 

3

شکل 1 

با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست مي بايست قسمت مربوط به  وظايف اداري خود را تکميل نموده و فرم گردش کار را به کاربر بعدي ارجاع دهيد. 

از کليد " تازه سازي " به منظور بارگزاري مجدد صفحه و مشاهده ي ارجاعاتي که از هنگام ورود کاربر به اين صفحه ارسال شده است استفاده مي شود.

توجه نماييد ارجاعات موجود در ليست، پس از اينکه توسط کاربر بر روي آنها کليک شود از ليست حذف خواهند شد و به قسمت ارجاعات مشاهده شده انتقال مي يابند.