فهرست
دروس مصوب

دروس مصوب

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد درس جديدي را تعريف و يا دروس تعريف شده را جستجو و مشاهده نماييد.   

2

شکل 1

با انتخاب اين گزينه و بخش مورد نظر  و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که ليست دروس بخش انتخابي نمايش داده مي شود که با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست صفحه ي مشخصات درس نمايش داده مي شود. 

توجه نماييد کارشناس آموزش هر بخش در حوزه ي وظايف اداري خود ، مشخصات دروس بخش مربوط به خود را مي تواند تغيير دهد.

اگر برخي از مشخصات درس مانند نام ، تعداد واحد يا نوع نمره را بخواهيد تغيير دهيد با فشردن کليد "اصلاحات و مصوبات"  مي توانيد مشخصات جديد راوارد نمايد با اين شرط که درس با همان سر فصل هاي قبلي ارائه شود .نياز است سال و نيم سالي را که تغييرات از آن زمان اعمال مي شود را وارد نمايد و در پايان با فشردن کليد "تاييد" يا کليد "ثبت درس" تغييرات اعمال مي شود.

  • انتخاب نام درس

در اين قسمت کارشناس آموزش هر بخش با انتخاب اين گزينه دروس مربوط به بخش خود را مي تواند مشاهده و انتخاب نمايد و با فشردن کليد "تاييد" در بالاي صفحه، وارد صفحه ي مشخصات خواهد شد.

  • نام درس

با انتخاب اين گزينه ، وارد نمودن نام درس در کادر مربوطه و فشردن کليد " تاييد" در بالاي صفحه براي هر کارشناس در حوزه ي وظايف اداري خود ، ليست تمام دروسي که شامل عبارت وارد شده مي باشند در صفحه اي مانند شکل 2 نشان داده مي شود. به عنوان مثال براي کارشناس آموزش هر بخش ليست تمام دروسي که مربوط به بخش آنها مي باشد و شامل عبارت وارد شده مي باشند نمايش داده مي شود.

در ليست هاي نمايان شده باکليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه ي مشخصات درس خواهد شد.

  • شماره سريال درس

هر درس داراي شماره ي سريال مي باشد که فقط به همان درس اختصاص دارد. با انتخاب اين گزينه و وارد نمودن شماره ي سريال درس و فشردن کليد "تاييد" در بالاي صفحه، وارد صفحه ي مشخصات درس خواهد شد.

  • استثتا شهريه

بر طبق جدول شهريه براي دروس شهريه هايي در نظر گرفته مي شود که در ابتداي هر سال تحصيلي ميزان شهريه ي دروس تغيير پيدا مي کند در جدول مذکور استثناهايي براي شهريه در نظر گرفته مي شود که با استفاده از اين گزينه مي توانيد دروسي را شامل استثنا شهريه مي باشند مشاهده نماييد.

با انتخاب اين گزينه ،واحد دانشگاهي ،نوع استثنا  و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه  ليست دروسي که استثناي شهريه ي آنها نوع انتخابي مي باشد در صفحه اي که مانند شکل 2 مي باشد مشاهده مي شود که با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه ي مشخصات درس خواهد شد.

 

4

شکل 2

 

  • انتساب گروهي استثناي دروس

با انتخاب اين گزينه وارد صفحه اي مانند شکل 3 خواهيد شد که مي توانيد نوع شهريه ي دروس  را انتخاب نماييد.

 

5

 شکل 3

 

نوع شهريه ي دروسي که استثناي شهريه ي آنها مانند يکديگر مي باشد را مي توان به صورت گروهي انتساب داد.

با انتخاب دانشکده / بخش، مقطع ، نام درس و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ، ليست دروس نمايش داده مي شود که با انتخاب دروس مورد نظر ، تعيين نوع شهريه و فشردن کليد" انتساب نوع شهريه به دروس انتخابي" نوع شهريه به دروس انتخاب شده انتساب داده مي شود. 

 انتخاب دانشکده / بخش