فهرست
جستجوي فرم هاي اطلاعات


جستجوي فرم هاي ارسال اطلاعات

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد فرم هاي ارسال اطلاعات را که توسط کاربران ارسال شده است را جستجو نماييد.

 

 1

 شکل 1

با انتخاب گزينه هاي مورد نظر در فيلدهاي موجود و فشردن کليد " جستجو "، ليست فرم هاي ارسال شده توسط کاربران، با توجه به شرايط تعيين شده در فيلدها نمايش داده خواهند شد که با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست ،صفحه ي امتياز دهي فرم مشاهده مي شود.