فهرست
تعريف شاخه ي مربوط به گرايش


تعريف رشته/گرايش/شاخه

 

با انتخاب اين گزينه و گرايش موردنظر از ليست کشويي و فشردن کليد "تاييد" در بالاي صفحه وارد صفحه اي مانند شکل 1 خواهيد شد.

 

1

شکل 1

در قسمت "عنوان شاخه" شاخه ي مربوط به گرايش را وارد نماييد.

در قسمت بعد بايد حداقل واحد هاي مورد نياز براي فارغ التحصيلي در اين شاخه را مشخص نماييد در غير اين صورت تمام دروس تعريف شده به صورت پيش فرض انتخاب شده و بايد گذرانده شود.

فرم هاي تقاضاي پذيرش