فهرست
جستجوي امتياز فرم ها


جستجوي امتياز  فرم هاي ارسال اطلاعات

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي جستجوي امتياز فرم هاي ارسال اطلاعات استفاده مي شود.

 

1

شکل 1 

 

پس از ارسال فرم هاي اطلاعات پژوهشي توسط کاربران و اتمام مراحل گردش اداري، در نهايت امتيازي به هر فرم ارسال اطلاعات اختصاص مي يابد. در اين صفحه با انتخاب گزينه هاي مورد نظر از فيلدهاي موجود و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ليست فرم هايي که داراي شرايط انتخاب شده مي باشند به همراه امتياز آنها نمايش داده خواهد شد. که با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست  وارد صفحه اي خواهيد شد که جرئيات امتيازها را نمايش مي دهد.