فهرست
مشخصات اتاق


مشخصات اتاق خوابگاه

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد مشخصات اتاق را تعريف و يا در صورت نياز ويرايش نماييد.

 

1

 شکل 1

  • عنوان اتاق

 در قسمت عنوان، نام انتخابي اتاق را وارد نماييد.

  • مدل ظرفيت

 در قسمت مدل ظرفيت ، ظرفيت اتاق هاي خوابگاه را از ليست کشويي مي توانيد مشخص نماييد. توجه داشته باشيد در صورتي که در هر سطحي مدل ظرفيت انتخاب نشود از سطح بالاتر ارث بري مي نمايد.

  • مدل نرخ

 در صورتي که اتاق هاي خوابگاه داراي نرخ هاي مختلفي باشند مي توانيد مدل نرخ مورد نظر را از ليست کشويي موجود انتخاب نماييد. توجه داشته باشيد در صورتي که در هر سطحي مدل نرخ انتخاب نشود از سطح بالاتر ارث بري مي نمايد. 

  • مشخصات رفتاري

- مشخصه ي مورد نظر براي اتاق را در قسمت مشخصات رفتاري مي توانيد علامت گذاري و انتخاب نماييد.
به عنوان مثال در صورتي که مقرر شده باشد اتاق خاصي به دانشجو اجاره داده نشود مي بايست گزينه ي " اين اتاق قابل اجاره دادن نيست"  را علامت گذاري نماييد.

  • ويژگي تخصيص

- با توجه به حوزه ي تخصيص، به طور خودکار در قسمت ويژگي تخصيص هر سطح، توضيح داده مي شود که وضعيت حوزه تخصيص اين سطح چگونه است.
به عنوان مثال در برخي از سطوح توضيح داده مي شود که حوزه تخصيص تعريف نشده است و يا به طور کامل تعريف مي شود که اين سطح از چه سطوحي ارث بري مي کند و چه سطوحي را تحت پوشش قرار مي دهد. 

  • حوزه ي تخصيص

- حوزه هايي که با استفاده از لينک " تعيين حوزه ي تخصيص " به هر سطح اختصاص داده مي شود در اين قسمت نمايش داده خواهد شد.
براي اختصاص دادن حوزه ي تخصيص جديد در هر سطح بر روي لينک " تعيين حوزه ي تخصيص " کليک نماييد.

  •  امتياز تخصيص
  • اضافه کردن دانشجو 

با وارد نمودن شماره دانشجويي مورد نظر و يا با فشردن کليد مربوطه و انتخاب دانشجو از پنجره ي مربوط به انتخاب کاربر و سپس فشردن کليد " اضافه کردن دانشجو در نيمسال فعال " در صورتي که ظرفيت اتاق تکميل نباشد و دانشجو در اتاق هاي ديگر ثبت نام نکرده باشد مي توانيد نام دانشجو را به ساکنين اين اتاق اضافه نماييد.  

  • ليست دانشجويان در نيمسال فعال 

با انتخاب نيمسال مورد نظر در اين قسمت ليست دانشجوياني که در نيمسال انتخابي در اين اتاق ساکن مي باشند نمايش داده مي شود که با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست پنجره اي مانند شکل 2 که مربوط به " مشخصات اسکان دانشجو " مي باشد باز خواهد شد.

2

 شکل 2

در صورت نياز در اين پنجره تاريخ ورود و خروج اسکان دانشجو در اتاق و  ... را مي توانيد مشخص و سپس با فشردن کليد " ذخيره "  اطلاعات اسکان را ثبت نماييد.

در صورتي که مقرر شده باشد به اين دانشجو به دليل بدهي اسکان در نيمسال بعد مجوز ثبت نام خوابگاه داده نشود گزينه ي " به دليل عدم پرداخت هزينه ي اسکان، در نيمسال بعد مجوز ثبت نام ندارد."  را علامت گذاري نماييد. ندهيد.

در صورتي که مقرر شده باشد بنا به هر دليلي غير از هزينه ي اسکان به اين دانشجو مجوز ثبت نام خوابگاه در نيمسال بعد داده نشود در قسمت مشخصات رفتاري گزينه ي " به دليل مسئله اي غير از هزينه ي اسکان، در نيمسال بعد مجوز ثبت نام ندارد " را علامت گذاري نماييد.  

در صورتي که مقرر شده باشد به اين دانشجو بدون هيچ شرطي مجوز ثبت نام خوابگاه داده شود گزينه ي " اين دانشجو بدون قيد و شرط در نيمسال بعد مجوز ثبت نام دارد " را علامت گذاري نماييد. 

در ليست دانشجويان با کليک بر روي لينک مشاهده، وارد صفحه ي مربوط به امور دانشجو خواهيد شد. 

  • ليست درخواست هاي اتاق در نيمسال 

در اين قسمت ليست در خواست هاي مختلف دانشجويان اتاق مانند انصراف از خوابگاه و ...  نمايش داده مي شود.
در هر يک از موارد موجود در ليست با کليک بر روي گزينه ي اقدام پنجره اي مانند شکل 3 باز خواهد شد که مي توانيد درخواست دانشجو را تاييد، رد و يا حذف نماييد

 

5

 شکل 3