فهرست
برگه ي جديد


مشخصات برگه

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد برگه هاي مورد نظر را طراحي نماييد.

 

2

شکل 

 شناسه به طور اتوماتيک توسط سيستم به برگه اختصاص مي يابد. سپس با وارد نمودن عنوان و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه مي توانيد فيلدهاي وجود را تکميل و برگه را به صورت داخواه طراحي نماييد.

 کاربران شروع کننده

کاربراني که در زمان تعريف پوشه، در قسمت کاربران مؤثر انتخاب نموده ايد در اين قسمت نمايش داده مي شود. با کليک بر روي اين

 امور مربوط به برگه

  • ويرايش راهنما و اطلاعات کاربردي

با کليک بر روي اين گزينه وارد صفحه اي مانند شکل 2 که مربوط به راهنما و اطلاعات کاربردي مربوط به برگه است خواهيد شد که در صورت نياز، جهت راهنمايي کاربران در تکميل برگه ها، مي توانيد توضيحات مورد نياز را در اين قسمت وارد نماييد. 

 

3

شکل 2

  • مديريت توابع
  • افزودن نقش جديد
  • افزودن طبقه بندي
  • افزودن پيوست

از اين قسمت براي تعيين اينکه کاربران همراه با برگه هاي تکميل شده چه فايل هايي را مي بايست ارسال نمايند استفاده مي شود. با کليک روي اين گزينه، پنجره اي مانند شکل 3 باز مي شود که با وارد نمودن مشخصات فايل پيوست شده و فشردن کليد " تاييد " ، تعيين مي شود که چه فايل هايي بايد پيوست شود. 

             4             

شکل 3

  • حذف برگه

از اين گزينه براي حذف برگه ها استفاده مي شود. توجه نماييد در صورتي مي توانيد برگه اي را حذف نماييد که هيچ فرمي توسط آن برگه ارسال نشده باشد.

  • حذف برگه و فرم هاي مربوطه
  • نمايش فرم فارسي
  • نمايش فرم انگليسي