فهرست
امور حسابداري


امور حسابداري

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد کارشناسان حسابداري در حوزه ي فعاليت خود، مي توانند امور مربوطه را انجام دهند. از قبيل  تعريف جدول شهريه، ليست تخفيف ها و ... .1

 شکل 1

 

ليست اطلاعيه ها

ليست اطلاعيه هايي که توسط واحد هاي مختلف دانشگاه براي کارشناس ارسال مي گردد در اين قسمت نمايش داده خواهد شد.
با کليک بر روي عنوان هر يک از موارد موجود در ليست، وارد صفحه اي خواهيد شد که متن کامل اطلاعيه ها، تاريخ ارسال و ... نمايش داده مي شود.


موضوعات کاربري

مالي