فهرست
جدول شهريه


جدول شهريه

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي تعيين و مشاهده ي شهريه ي سالانه ي گروه ها، مقاطع و ورودي هاي مختلف استفاده مي شود.

 

1

 شکل 1

براي مشاهده ي جدول شهريه ابتدا واحد دانشگاهي مورد نظر را انتخاب نماييد ليست جداول تعريف شده در آن واحد دانشگاهي نمايش داده مي شود. با کليک بر روي هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که شامل جدول شهريه و کليه جزئيات آن مي باشد.

ايجاد جدول شهريه ي جديد