فهرست
جدول شهريه جديد


ايجاد جدول شهريه ي جديد

جدول شهريه شامل تعيين نرخ افزايش ساليانه و شهريه ثابت نيمسال ها براي گرو ها ، مقاطع و ورودي هاي مختلف و ... مي باشد که توسط کارشناس مربوط به امور مالي در ابتداي هر سال تحصيلي براي ورودي هاي جديد تعريف شده و در سيستم ثبت مي گردد.

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان جدول شهريه ي جديدي را تعريف نمود. فيلدهاي موجود در جدول را مي بايست  طبق آئين نامه تکميل نماييد.

 

 2

 شکل 1

در اين صورت از جعبه  " شهريه واحد "  نام واحدي را که شهريه براي آن تعريف مي شود و از جعبه  " در سال "  سال مورد نظر براي محاسبه شهريه را انتخاب نماييد و از جعبه  " مقطع "  که کليه مقاطع تحصيلي موجود را نشان مي دهد ، مقطع مورد نظر خود را انتخاب  نمائيد . جعبه " گروه "   نيز براي ثبت اطلاعات سر فصل هاي گروه هاي آموزشي نظير فني مهندسي  - علوم - کشاورزي و غيره در نظر گرفته شده است . ضريب افزايش ساليانه براي 8 سال متوالي برنامه ريزي شده است و براي هر سال مي توانيد ضريب يکسان و يا متفاوت با سال هاي ديگر تعريف نمائيد . جعبه هاي مقابل عناوين شهريه ثابت  ترم هاي عادي و تابستان و انواع واحد هاي تئوري و عملي و نيز ضرا يب افزايش ساليانه و ارقام استثناء ،  را با اعداد مورد نظر تکميل کنيد (ستون ضرايب افزايش ساليانه به واحد درصد و مابقي ستون ها به واحد ريال مي باشند). پس از اتمام عمليات دکمه  " تائيد "  را فشار دهيد تا يک رکورد حديد در سيستم لحاظ شود. توجه داشته باشيد که چنانچه داده هاي وارد شده براي جعبه هاي شهريه واحد  و  در سال  و  مقطع   و گروه قبلا يک بار تعريف شده باشد ، تعريف مجدد امکان پذير نبوده و سيستم شما را از اين خطا آگاه مي سازد.

ارقام استثنا

در پائين ليست 8 جعبه براي ثبت ارقام استثناء ( در دو گروه ) تعريف گرديده است . رقم استثناء به اين معني است که پرداخت شهريه مشمول قواعد و قوانين جاري نگرديده و بر اساس تصميم هاي اختصاصي رقم آن ها تعيين مي شود . قبلا در زمان تعريف دروس ، مي بايست مشخص نمود که آيا محاسبه از طريق جداول شهريه انجام مي پذيرد و يا يکي از هشت نوع استثناء.

 در محاسبه شهريه ، ارقام مندرج در ستون استثناء هاي گروه اول بدون در نظر گرفتن تعداد و نوع واحد درسي ، مستقيما اعمال مي شود بنابراين کارشناس مربوطه موظف است در محاسبه و درج مبالغ استثناء اين موارد را لحاظ نمايد ولي استثناء هاي گروه دوم با احتساب تعداد واحد ها اعمال مي شود و کامپيوتر ارقام وارد شده را در تعداد واحد هاي درس ضرب مي کند.