فهرست
مشخصات کاربري

مشخصات کاربري

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مشاهده و ويرايش اطلاعات کاربر، تغيير رمز و صدور نقش و مجوز براي کاربران استفاده مي شود.

هر کاربر مي تواند مشخصات کاربري خود و نقش ها و مجوزهايي که در سيستم به او واگذار شده است را در اين صفحه مشاهده نمايد.

کاربراني که داراي مجوزهاي مربوطه مي باشند مي توانند در صورت نياز اطلاعات ديگر کاربران را، ويرايش نمايند و نقش ها و مجوزهاي لازم را به کاربر واگذار نمايند. 

 

2

 شکل 1

در صورتي که کاربر داراي دو نقش در سيستم باشد به عنوان مثال علاوه بر استاد، معاون آموزشي نيز باشد در قسمت اطلاعات کاربري نوع دوم ،

 نوع کاربري دوم وي تعريف خواهد شد.

اگر بنا به دلايلي بخواهيد شناسه ي کاربري فردي را مسدود نماييد با انتخاب گزينه ي "مسدود " و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه شناسه ي وي مسدود شده و در هنگام ورود وي به سيستم پيامي مبني بر مسدود شدن شناسه ي کاربري ظاهر مي شود. 

با انتخاب گزينه ي تکميل اطلاعات و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه، پس از وارد شدن کاربر در سيستم، صفحه ي اطلاعات پايه به طور خودکار نمايش داده مي شود که کاربر مي بايست اطلاعات پايه ي خود را وارد و تاييد نمايد.

در صورتي که کاربري رمز عبور خود را فراموش کرده باشد کارشناس مربوطه که داراي مجوز تغيير رمز باشد با وارد کردن رمز جديد در کادر مربوطه و فشردن کليد " تغيير رمز " مي تواند رمز جديدي براي کاربر صادر نمايد.

براي انتساب نقش ها و مجوزها براي هر کاربر، در صورتي که داراي مجوز مربوطه مي باشيد با فشردن کليد " نقش ها و مجوزها " وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد که با علامت گذاري مجوزهاي مورد نظر و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه نقش ها و مجوزهاي انتخابي به کاربر موردنظر انتساب داده خواهد شد.

 

3

 شکل 2