فهرست
اطلاعيه ها


 اطلاعيه ها

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد کاربران مجاز مي توانند پيام ها را به صورت اطلاعيه به کليه ي کاربران از نوع دانشجو، استاد و کارشناس ارسال و ليست اطلاعيه هايي را که تا کنون ارسال نموده اند را مشاهده نمايند. 

 

 1

 شکل 1

 کاربران مي توانند اطلاعيه هايي را که براي آنها ارسال شده است را در هنگام ورود به سيستم در ليست اطلاعيه ها مشاهده نمايند و با کليک بر روي هر يک از موارد، متن اطلاعيه نمايش داده خواهد شد. 

جهت ايجاد اطلاعيه ي جديد با فشردن کليد " اطلاعيه جديد " وارد صفحه اي مانند شکل 2 خواهيد شد.


3

شکل 2 

با انتخاب تاريخ پايان که منظور تاريخي است که تا آن زمان اطلاعيه نمايش داده مي شود، انتخاب واحد، انتخاب نوع کاربراني که اطلاعيه براي آنها ارسال  شود، وارد نمودن عنوان اطلاعيه ، نوشتن متن اطلاعيه و فشردن کليد " تاييد " اطلاعيه به کاربران انتخابي ارسال خواهد شد.

توجه نماييد براي نوشتن متن اطلاعيه،  کليد " ويرايش اطلاعيه" را فشار دهيد تا جعبه ابزار مربوط به تايپ متن نمايش داده شود سپس با استفاده از امکانات موجود مي توانيد متن اطلاعيه را تايپ نماييد.

جهت ويرايش اطلاعيه ها، کاربري که اطلاعيه را صادر نموده است مي تواند در صفحه اي که مانند شکل 1 مي باشد با کليک بر روي اطلاعيه ي مورد نظر آن را ويرايش نمايد.