فهرست
جستجوي دانشجو


جستجوي دانشجو

براي جستجوي دانشجو روش هاي متعدد و امکانات ويژه اي وجود دارد که در ادامه به توضيح آن ها پرداخته مي شود.

 

1

شکل 1

 - جستجو در وضعيت

دانشجو در سيستم داراي وضعيت هاي مختلفي مانند دانشجو، فارغ التحصيل، اخراج،انتقال، منصرف و ... مي باشد که با انتخاب وضعيت مورد نظر در قسمت "جستجو در وضعيت" مي توانيد جستجو نماييد. 

- فاصله بين خطوط

- ترتيب ليست ها

ترتيب مشاهده ي دانشجويان را در ليست هاي مختلف بر اساس شماره دانشجويي يا بر اساس نام خانوادگي مي توان انتخاب نمود.

  •  جستجو بر اساس شماره ي دانشجويي

با انتخاب اين گزينه و وارد کردن شماره ي دانشجويي در کادر مربوطه و فشردن کليد "تاييد" در صورت وجود چنين دانشجويي وارد صفحه ي مربوط به امور دانشجويي ، پژوهشي و مالي دانشجو خواهيد شد مانند شکل 2 در غير اين صورت پيام " دانشجويي با اين شماره دانشجويي موجود نمي باشد" نمايش داده مي شود.

 

3

شکل 2

  • جستجو بر اساس نام خانوادگي دانشجو

با انتخاب اين گزينه و وارد کردن نام خانوادگي و فشردن کليد "تاييد" ليست تمامي دانشجوياني که در ترکيب نام خانوادگي آنها عبارت وارد شده موجود مي باشد نشان داده مي شود. باکليک بر روي مشخصات دانشجوي مورد نظر وارد صفحه ي مربوط به امور دانشجو خواهيد شدمانند شکل 2.

به عنوان مثال اگر در کادر مربوط به نام خانوادگي عبارت "علي" وارد شود کليه دانشجوياني که در ترکيب نام خانوادگي آنها اين عبارت موجود مي باشد ليست مي گردد. 

توجه نماييد:

-ليست دانشجويان در وضعيتي که در قسمت "جستجو در وضعيت" انتخاب شده است نشان داده مي شود.

به عنوان مثال اگر در قسمت "جستجو در وضعيت" عبارت فارغ التحصيل انتخاب شده باشد ليست دانشجويان فارغ التحصيل نمايش داده مــــــــي شود. 

- جستجو با توجه به حدود وظايف اداري کاربر انجام مي گيرد به عنوان مثال براي کارشنــــاس آموزش دانشکده جستجو در کل دانشکده و براي کارشناس بخش جستجو در بخش مربوطه انجام مي گيرد.

  •  جستجو بر اساس کد ملي دانشجو

با انتخاب اين گزينه و وارد کردن کد ملي مورد نظر و فشردن کليد "تاييد" در صورت وجود دانشجويي با کد ملي وارد شده، صفحه ي مربوط به امور دانشجو مانند شکل 2 نمايش داده مي شود. در غير اين صورت پيام " دانشجويي با اين کد ملي يافت نشد" صادر مي شود.

توجه نماييد کد ملي عددي 10 رقمي مي باشد در صورت وارد کردن ارقام کمتر سيستم پيام خطا صادر مي کند.