فهرست
پرداخت هاي اينترنتي


پرداخت هاب اينترنتي

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مشاهده ي پرداخت هايي که توسط دانشجو از طريق اينترنت انجام مي گيرد استفاده مي شود.

 

3

 شکل 1

به طرق مختلفي مي توان ليست پرداخت هاي اينترنتي توسط دانشجو را در سيستم مشاهده نمود.

  • با انتخاب حساب، محدوده ي زماني، وضعيت مورد نظر(همه ي وضعيت ها، موفق و ... ) و فشردن کليد " مشاهده " کليه ي پرداخت هايي که شامل فيلدهاي انتخابي مي باشند به همراه مشخصات دانشجو، تاريخ، زمان و وضعيت عمليات و ... نمايش داده مي شود.

انتخاب تاريخ

با انتخاب حساب و وارد نمودن يکي از فيلدهاي کدخريد يا شماره ي تراکنش يا شماره دانشجويي و فشردن کليد " مشاهده " اطلاعات پرداخت اينترنتي مورد نظر نمايش داده خواهد شد.