فهرست
ليست درآمد مورد انتظار


ليست درآمد مورد انتظار

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي مشاهده ي درآمدهاي دانشگاه استفاده مي شود. 

 

1

شکل 1

در اين صفحه با انتخاب حوزه، سال ورود، مقطع تحصيلي و فشردن کليد " جستجو "  ليست مجموعه شهريه و رسيدهاي بانکي، مجموع چک هاي پاس شده و نشده، مجموع بدهکاري هاي ناخالص و بدهکاري هاي خالص قابل مشاهده مي باشد. 

در قسمت ليست مالي دانشجويان مشخصات دانشجو ، مبلغ شهريه، مبلغ بدهکاري و ... نمايش داده مي شود و با فشردن هر يک از موارد موجود در ليست وارد صفحه ي مربوط به امور آموزشي، دانشجويي و مالي دانشجو خواهيد شد. در ليست موجود اعدادي که با علامت " بس " مشخص شده اند نشانگر بستانکار بودن دانشجو مي باشد.