فهرست
جستجوي وضعيت هاي دانشجو


جستجوي وضعيت هاي دانشجو

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد ليست دانشجويان را در وضعيت هاي مختلف جستجو نماييد.


1 

شکل 1

دانشجويان داراي وضعيت هاي مختلفي از جمله انتقال، مهمان، فارغ التحصيل و ... مي باشند که در اين قسمت با انتخاب نيمسال، بخش و وضعيت موردنظر و سپس فشردن کليد " تاييد" ليست دانشجويان را در وضعيت انتخابي مي توانيد مشاهده نماييد. که با کليک بر روي هر يک از موارد نمايش داده شده وارد صفحه ي مربوط به امور آموزشي، دانشجويي و مالي دانشجو خواهيد شد.