فهرست
جستجوي پرداخت ها


جستجوي پرداخت ها

از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد براي جستجوي پرداخت هاي صورت گفته توسط دانشجو استفاده مي شود. 

 

2

شکل 1 

در صورتي که دانشجويان شهريه ي خود را پرداخت نمايند شماره و تاريخ فيش پرداختي آنها و در صورتي که چک ارائه داده باشند  شماره و تاريخ چک توسط کاشناس مربوطه در سيستم ثبت مي شود.

در اين صفحه امکان جستجو در ميان رسيدهاي بانکي، چک ها، چک هايي موعد آنها رسيده ولي پاس نشده ، پرداخت هاي اينترنتي و ...وجود دارد.

با انتخاب حساب، دانشکده / بخش / رشته، وضعيت پرداخت، موردي که مبلغ براي آن پرداخت شده ( شهريه ، سلف سرويس و ...)، انتخاب يکي از مواردي که براي جستجو مدنظر است ( رسيدهاي بانکي، چک ها و پرداخت هاي اينترنتي) و فشردن کليد " تاييد " در بالاي صفحه ليست پرداخت ها بر اساس فيلدهاي تکميل شده در صفحه اي مانند شکل 2 نمايش داده مي شود.

 3

 شکل 2