فهرست
آمار پايان نامه ها


آمار پايان نامه

با استفاده از  اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توان آمار پايان نامه ها را در مقاطع و مراحل مختلف جستجو نمود.

 

2

شکل 1


با تکميل اطلاعات فيلد هاي موجود و فشردن کليد "جستجو " تعداد پايان نامه ها بر اساس گزينه ي انتخابي در فيلد " گروه بندي " نمايش داده مي شود.

به عنوان مثال اگر گزينه ي بخش را انتخاب نماييد تعداد پايان نامه ها بر اساس بخش هاي موجود در دانشکده ي انتخابي نمايش داده مي شود.

انتخاب تاريخ تاييد تحصيلات تکميلي / تاريخ دفاع

 با فشردن کليد " تازه سازي فرم  " اطلاعات وارد شده پاک مي گردد و مي توانيد مجدا اطلاعات جديد را وارد نماييد.