فهرست
ثبت نام به صورت گروهي

ثبت نام به صورت گروهي
با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد ثبت نام گروهي انجام دهيد.
 

1

شکل 1

با انتخاب نيمسال ، رشته و جنسيت مورد نظر و فشردن کليد " تاييد" در بالاي صفحه، وارد صفحه ي اصلي ثبت نام گروهي که مانند شکل 2 مي باشدخواهيد شد.

انتخاب رشته

توجه نماييد که:
دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکترا را نمي توان به صورت گروهي ثبت نام نمود.

2

شکل 2

 1. با کليک بر روي کليد "انتخاب الگوي ثبت نام"  وارد صفحه ي " ثبت نام گروهي" که مانند شکل 3 مي باشد خواهيد شد که ليست کلاس هاي مربوط به رشته ي وارد شده را مي توانيد مشاهده نماييد.

 

 3 

شکل 3  

 •  در صفحه ي " ثبت نام گروهي" در فيلد "بخش" پس از انتخاب بخش مورد نظر بلافاصله ليست تمامي کلاس هايي که در نيمسال انتخابي براي اين بخش در نظر گرفته شده است نمايان مي شود.

انتخاب بخش

براي مشاهده ي اطلاعات تکميلي هر يک از دروس روي آن کليک نماييد.

 • براي انتخاب کلاس مورد نظر در ليست بر روي دايره ي کنار مشخصات هر کلاس کليک نماييد کلاس بلافاصله به ليست "کلاس هاي انتخاب شده" اضافه مي گردد.
 • اگر بخواهيد کلاس هاي موجود در ليست " کلاس هاي انتخاب  شده" را حذف نماييد با علامت گذاري مربع کنار کلاس مورد نظر و فشردن کليد "حذف کلاس هاي انتخابي" کلاس ها از ليست حذف مي گردند.
 • با فشردن کليد "تاييد" يا "بازگشت" در بالاي صفحه به صفحه ي "تعريف دروس خاص به صورت گروهي" بر مي گرديد.

       2. در صفحه ي تعريف دروس خاص به صورت گروهي که مانند شکل 2 مي باشد به نکات زير توجه نماييد:

- در ليست دانشجويان در کنار مشخصات آن ها مربعي براي انتخاب دانشجو در نظر گرفته شده است که برخي از عمليات ها مانند حذف ثبت نام و ... به صورت انتخابي مقدور باشد. مانند شکل 4: 

5

شکل 4

- با کليک برروي مشخصات هر دانشجو چک ليست ثبت نام آن ها نشان داده مي شود.

-در ثبت نام گروهي امکان عملياتي مانند حذف، اضافه و ثبت نام در چند مرحله  هم به صورت گروهي و هم انتخابي فراهم شده است نيازي به انجام اين عمليات براي هر دانشجو به صورت تکي نيست.

- پس ار هر دستوري به ليست خطاها توجه نماييد اين ليست توضيحات مهمي از نحوه ي عملکرد ثبت نام فراهم مي نمايد.

- حداکثر واحد هاي مجاز هر دانشجو در همه ي عمليات ها کنترل مي شود مسؤليت رعايت پيش نياز و مسائلي از اين قبيل به عهده ي کارشناس آموزش هر بخش مي باشد.

- با کليک بر روي کليد " انتخاب همه" همه ي دانشجويان ليست انتخاب مي گردند و با کليک بر روي کليد "برداشتن انتخاب همه" همه ي دانشجويان ليست از حالت انتخاب خارج مي شوند.

 • " ثبت نام دانشجويان فاقد رکورد ثبت نام"

 اين کليد الگوي ثبت نام را براي همه دانشجويان موجود در ليست که  هيچ رکورد ثبت نام ندارند و ستون تعداد واحد آنها خالي مي باشد اعمال مي کند و با اولين خطاي تکميل ظرفيت يا برخورد ساعت متوقف مي شود .توجه نمايد اين کليد يا همه الگوي ثبت نام را براي يک دانشجو اعمال مي کند يا در صورت خطا هيچ ثبت نامي را براي آن دانشجو  انجام نمي دهد.

 • "ثبت نام دانشجويان علامت زده شده ي فاقد رکورد ثبت نام"

اين کليد عمليات ثبت نام را براي دانشجوياني انجام مي دهد که در مربع کنار مشخصات آنها علامت گذاشته شده باشد.

 • " افزودن الگوي ثبت نام به ثبت نام قبلي دانشجويان علامت زده شده"

توسط  اين کليد مي توان کلاس هايي به ثبت نام قبلي دانشجويان اضافه نمود توجه داشته باشيد که الگوي ثبت نام به ثبت نام قبلي دانشجوياني که در مربع کنار مشخصات آنها علامت گذاشته شده است اضافه مي شود و فرقي نمي کند که آن دانشجويان قبلا ثبت نامي دارند يا نه. در اين عمليات در صورت بروز خطا عمليات متوقف نمي شود و فقط آن دانشجو رها مي شود و عمليات از نفر بعد ادامه مي يابد و خطاي بوجود آمده در ليست خطاها نمايش داده مي شود. 

 • " حذف رکوردهاي ثبت نام دانشجويان علامت زده شده"

اين کليد ثبت نام دانشجوياني که در مربع کنار مشخصات آنها علامت گذاشته شده  است را در نيمسال انتخاب شده حذف مي کند.

 • " حذف الگوي ثبت نام از ثبت نام دانشجويان علامت گذاري شده"
  اين کليد  درس هاي الگوي ثبت نام را  در صورت وجود از ثبت نام اين نيمسال دانشجوياني که در کنار مشخصات آنها علامت گذاشته شده است  را حذف مي کند. اين کليد بيشتر  براي اصلاح اشتباه بکار مي رود مثلا يک يا دو درس اشتباها براي تعدادي دانشجو گرفته شده است در اين صورت براي حذف اين دروس آنها را در الگوي ثبت نام قرار داده و دانشجويان را انتخاب و اين کليد را فشار دهيد.