فهرست
امور آموزشي - ليست دروس و نمرات - صدور کارنامه ي ترمي


صدور کارنامه ي ترمي

با استفاده از اين صفحه که مانند شکل 1 مي باشد مي توانيد کارنامه ي ترمي دانشجو را چاپ نماييد.


 1

 شکل 1


با انتخاب ترم مورد نظر، فشردن کليد " چاپ " و  فعال نمودن سرويس ويژه ي چاپ پنجره ي مربوط به چاپ کارنامه نمايش داده مي شود که با فشردن کليد " پرينت" در پنجره ي مذکور کارنامه ي تحصيلي دانشجو که شامل دروس و نمرات نيمسال انتخابي مي باشد چاپ مي شود.  
توجه نماييد با فشردن کليد " پيش نمايش " مي توانيد قبل از چاپ شدن کارنامه را  مشاهده نماييد. در اين مورد نيز نياز مي باشد سرويس ويژه چاپ فعال باشد.